Η ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη, ανεξάρτητη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η διεξαγωγή πιστοποιημένων μετρήσεων Αιολικού Δυναμικού, καθώς και οι μετρήσεις άλλων ΑΠΕ όπως η υδατοπαροχή ρεμάτων για Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ).

Η Ιστός Ανανεώσιμες δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια αλλά και εκτός Ελλάδος.